کافه نادری http://cafenadery.mihanblog.com 2020-07-04T00:57:17+01:00 text/html 2012-05-23T20:05:37+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری پدر فاضل و پسر حاکم! http://cafenadery.mihanblog.com/post/70 <div style="text-align: center;"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVQI7xHRiZ9BhJaXF-45zjOUi5z8IzKPxcs7pN_R8IA34YqESExpg08GDH" alt="" align="texttop" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><br></span></span><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"></span></span><br class="Apple-interchange-newline"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;">پدری با پسری گفت به قهر</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;">که تو آدم نشوی جان پدر</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;">حیف از آن عمر که ای بی سروپا</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;">در پی تربیتت کردم سر</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;">*</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;">دل فرزند از این حرف شکست</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">بی خبر از پدرش کرد سفر</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">رنج بسیار کشید و پس از آن</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">زندگی گشت به کامش چو شکر</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">*</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">عاقبت شوکت والایی یافت</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">حاکم شهر شد و صاحب زر</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">چند روزی بگذشت و پس از آن</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">امر فرمود به احضار پدر</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">*</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">پدرش آمد از راه دراز</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">نزد حاکم شد و بشناخت پسر</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">پسر از غایت خودخواهی و کبر</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">نظر افگند به سراپای پدر</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">*</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">گفت گفتی که تو آدم نشوی</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">تو کنون حشمت و جاهم بنگر</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">پیر خندید و سرش داد تکان</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">گفت این نکته برون شد از در</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">*</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">من نگفتم که تو حاکم نشوی</span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"></span></span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left; "><span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">گفتم آدم نشوی جان پدر</span></span></span></div> text/html 2012-05-14T18:34:44+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری و چنین فرمود حکیم طوس... http://cafenadery.mihanblog.com/post/69 <img src="http://uploadpic.org/storage/2011/HHAfpZZc2cPvzdb3A5fBZlpPP.jpg" alt="" align="texttop" border="0" hspace="0" vspace="0"> <span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b><br><br> </b></span></span><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b><br></b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>نامه‌ی شاه به مردم<br> شکست در ایرانیان می‌افتد. پس شاه ایران نامه به سوی مرزبانان و ماهوی سوری روان می‌کند. در حقیقت، این نامه‌ی شاه است به مردم. نامه‌ی تاریخ است به مردم. شاه مردم را از دیو دین می‌ترساند، اما مردمان هروله‌کشان در پی دروغ روان‌اند.<br> <br> همانا که آمد شما را خبر / که ما را چه آمد ز اختر به سر<br><br> </b></span></span><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>ازین مارخوار اهرمن چهره‌گان / ز دانایی و شرم بی‌بهره‌گان<br><br> </b></span></span><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد / همی‌داد خواهند گیتی به باد<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>بسی گنج و گوهر پراگنده شد / بسی سر به خاک اندر آگنده شد<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>چنین گشت پرگار چرخ بلند / که آید بدین پادشاهی گزند<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>ازین زاغ ساران بی‌آب و رنگ / نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>که نوشین روان دیده بود این به خواب / کزین تخت به پراگند رنگ و آب<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>چنان دید کز تازیان صد هزار / هیونان مست و گسسته مهار<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>گذر یافتندی با روند رود / نماندی برین بوم بر تار و پود<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>به ایران و بابل نه کشت و درود / به چرخ زحل برشدی تیره دود<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>هم آتش به مردی به آتش‌کده / شدی تیره نوروز و جشن سده<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>از ایوان شاه جهان کنگره / فتادی به میدان او یک‌سره<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>کنون خواب را پاسخ آمد پدید / ز ما بخت گردن بخواهد کشید<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>شود خوار هر کس که هست ارج‌مند / فرومایه را بخت گردد بلند<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>پراگنده گردد بدی در جهان / گزند آشکارا و خوبی نهان<br><br> </b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>بهر کشوری در ستم‌گاره‌یی / پدید آید و زشت پتیاره‌یی</b><br> </span></span></div><div></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>نشان شب تیره آمد پدید / رگ روشنایی بخواهد برید<br></b></span></span><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b><br></b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b><br></b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b><br></b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b><br>بخشهایی از شاهنامه<br>نامه رستم فرخزاد به برادر:<br>"<br>که این خانه از پادشاهی تهی‌ست / نه هنگام پیروزی و فرهی‌ست<br>دریغ این سر و تاج و این داد و تخت / دریغ این بزرگی و این فر و بخت<br><br></b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>شهنشاه را نیز فرمان بریم / گر از ما بخواهد گروگان بریم<br>همیشه به یزدان پرستان گرای / بپرداز دل زین سپنجی سرای<br><br></b></span></span></div><div><span class="hasCaption"><span dir="rtl"><b>که آمد به تنگ اندرون روزگار / نبیند مرا زین سپس شهریار<br>دریغ این سر و تاج و این مهر و داد / که خواهد شد این تخت شاهی به باد<br>چو با تخت منبر برابر کنند / همه نام بوبکر و عمر کنند<br>"</b></span></span></div></div></div></div> text/html 2012-01-18T10:15:32+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری ای کاش میتوانستم - احمد شاملو http://cafenadery.mihanblog.com/post/68 <br><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HN4oeXstp8c" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe> text/html 2012-01-15T12:10:30+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری آنجلیناجولی و اصغر فرهادی: دو رقیب گلدن گلاب http://cafenadery.mihanblog.com/post/67 <img src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/388792_278848792174437_189823431076974_760912_1391711516_n.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"> <img src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/407371_330325583655622_131223886899127_1122165_1062870104_n.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><br><span dir="rtl">پدرو آلمادوار، آنجلینا جولی، اصغر فرهادی ، لوک و ژان پیر داردن<br> همه کاندیداهای بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب 2012</span><span class="UIActionLinks UIActionLinks_bottom" data-ft="{&quot;type&quot;:&quot;20&quot;}"></span><br> text/html 2012-01-12T11:30:44+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری نام خلیج همیشه پارس ایران در نشنال ژئوگرافیک http://cafenadery.mihanblog.com/post/66 National GeoGraphic -Daily News - 2012 <br> Persian Gulf Plate Activity<br> <br> Photograph by Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team, NASA/GSFC<br> <br> In the Persian Gulf, two tectonic plates collide. The Arabian plate (lower left) is running <span class="text_exposed_show">up on the Eurasian plate (upper right). The Persian Gulf (top) and the Gulf of Oman (bottom) were once the site of a rift, a place where two plates pull apart from each other, and the Indian Ocean filled in the widening gap between the two plates. However, the process then reversed, and about 20 million years ago, the gulf began to close up. The collision of the two continental plates gives Iran its mountainous terrain.<br> <br> <br> <a href="http://news.nationalgeographic.com/wallpaper/science/photos/plate-tectonics-gallery/persian-gulf-plates/" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://news.nationalgeographic.com/wallpaper/science/photos/plate-tectonics-gallery/persian-gulf-plates/</a></span><br><br><img src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/393275_354503831243560_100000518391577_1463884_1286671937_n.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"> text/html 2012-01-12T11:22:09+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری عکسی از نقشه تاریخی ایران و افغانستان، ۱۸۵۴ میلادی http://cafenadery.mihanblog.com/post/65 <p class="link-des"> <span style="font-style: italic;">این نقشه که عنوان اصلی آن Persia and Afghanistan است در سال ۱۸۵۴ میلادی توسط سیدنی هال کشیده شده است. نقشه در همان زمان به وسیله بنیاد چاپ آدام و چالرز بلک در شهر ادینورا در بریتانیا منتشر شده است. در نقشه، منطقه خلیج پارس نیز به روشنی با عبارت Persian Gulf نشان داده شده است. این عکس از بایگانی نقشه‌های دیوید رمزی گرفته شده که در زمینه دانش نقشه کشی و پژوهش در این رابطه، بسیاری از پژوهشگران از نقشه های او بهره می‌برند. </span></p> <br><br><img src="http://persiangulfonline.org/images/Persia926.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"> text/html 2012-01-10T13:19:48+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری Somebody That I Used to Know - Walk off the Earth , Gotye - Cover http://cafenadery.mihanblog.com/post/64 <br><iframe src="http://www.youtube.com/embed/d9NF2edxy-M" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe> text/html 2012-01-10T13:08:00+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری باهمین دیدگان اشک آلود - فریدون مشیری http://cafenadery.mihanblog.com/post/63 <br><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RSWRF4pd2no" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe> text/html 2012-01-07T16:17:52+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری صادق هدایت،بنیانگزار کافه نشینی روشنفکرانه در ایران http://cafenadery.mihanblog.com/post/62 <img src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/408102_170768746357918_100002743818699_216117_240464567_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br style="font-weight: bold;"><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">هر چند «صادق هدایت»، نخستین ایرانیِ کافه‌نشین نیست، اما کافه‌نشینی در ایران با نام وی گره خورده است. او شیوه‌ای را بنیاد نهاد که به سرعت به سنتی روشنفکرانه در ایران بدل شد؛ سنتی که از روزگار او فراتر رفت و با گذر از جریان‌های روشنفکری پسین به دوران ما رسید.<strong> </strong></p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">با «جهانگیر هدایت» -سرپرست آثار صادق هدایت و برادرزاده‌ی ایشان- در این باب گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.<strong> </strong></p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong> </strong></p><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>مسعود لقمان-&nbsp;جریان کافه‌نشینی صادق هدایت از چه قرار بود؟</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>جهانگیر هدایت-</strong> صادق هدایت در سال ۱۳۰۵ راهی اروپا شد. برای ادامه‌ی تحصیل به بلژیک رفت، اما از آن‌جا خوشش نیامد و پس از کوشش‌های بسیار به پاریس نقل مکان کرد. در پاریس دارای اتاقی در یک خانه بود که جایی برای پذیرایی از دوستانش نداشت. بنابراین آنان برای این‌که یکدیگر را ببینند، این روش فرانسویِ گردهم‌آمدن در کافه را پیش گرفتند.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;این روش، چه تفاوتی با گردهم‌آمدن در چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌های ایرانی داشت؟</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>این جمع‌شدن‌های قهوه‌خانه‌ای در ایران، مطلقاً جنبه‌ی کار جدی و ادبی نداشت.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><blockquote style="font-weight: bold;"><p>در اروپا سنت پذیرایی در خانه چندان مرسوم نیست در حالی‌که در ایران پذیرایی در خانه بسیار باب بود و هست.</p></blockquote><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;پس جنبه‌ی تفننی داشتند؟</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>بله؛ آنان می‌نشستند و به فرض نقالی شاهنامه‌خوانی می‌کرد یا آوازخوانی می‌خواند یا نوازنده‌ای می‌نواخت و مردم لذت می‌بردند و چای و قلیان و دیزی‌ای نیز صرف می‌کردند.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">در اروپا سنت پذیرایی در خانه چندان مرسوم نیست در حالی‌که در ایران پذیرایی در خانه بسیار باب بود و هست. از سوی دیگر جوانانی که بضاعت پذیرایی در خانه را نداشتند، برای دیدارهای دوستانه یا کاری، کافه‌ای را انتخاب می‌کردند و در آن‌جا جمع می‌شدند و هر کسی، دُنگ یا سهم خودش را نیز می‌داد.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">با بازگشت هدایت به ایران، وی در اتاقی در خانه‌ی پدری سکونت کرد. پدر ایشان، مرحوم اعتضادالملک از اعیان بسیار جدی و فاخر بود و بنابراین هدایت، مطلقاًّ‌ نمی‌توانست دوستانش را آن‌جا دعوت و از آنان پذیرایی کند. چنین بود که همان روش فرانسوی را در ایران هم پیاده کرد. همان گونه که شما اشاره کردید، پیش از هدایت جریان جدی کافه‌نشینی روشنفکرانه نبود.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">هدایت به همراه مسعود فرزاد، مجتبا مینوی و بزرگ علوی عصرها پس از فراغت از کار در کافه‌ای گرد هم می‌آمدند.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><img class="alignnone size-medium wp-image-13031" title="کافه‌ای در اطراف تهران، از راست‌آندره سوریوگین، مجتبی مینوی، غلامحسین مین‌باشیان، مسعود فرزاد و صادق هدایت" src="http://iranshahr.org/wp-content/uploads/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-3-300x189.jpg" alt="کافه‌ای در اطراف تهران، از راست‌آندره سوریوگین، مجتبی مینوی، غلامحسین مین‌باشیان، مسعود فرزاد و صادق هدایت" width="300" height="189"></p><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;در کدام کافه‌ها؟</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>این کافه‌ها مدام تغییر می‌کرد که از میان آن‌ها می‌توانم به کافه‌های رُز نوآر، فردوسی، کنتینانتال، نادری، پرنده آبی، ماسکوت و… اشاره کنم.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">جمع‌شدن در این کافه‌ها، صرفاً محدود به دیدارهای دوستانه نمی‌شد. آنان کار می‌کردند. بارزترین مثالی که می‌توانم به آن اشاره کنم، نوشتن و چاپ «وغ‌وغ ساهاب» بود. این کتاب در این نشست‌ها بین هدایت و فرزاد شکل گرفت. در این کافه‌ها بود که این کتاب خوانده شد، تصحیح شد، کم و زیاد شد و مورد اظهار نظر دیگران نیز قرار گرفت. در موارد بسیاری دیگر هم این کار انجام ‌شد. تقریباً‌ آنان در نشست‌هایی که داشتند، نوعی تقسیم کار می‌کردند.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><blockquote style="font-weight: bold;"><p>جمع‌شدن ربعه‌ای‌ها در کافه‌، صرفاً محدود به دیدارهای دوستانه نبود. آنان کار می‌کردند. بارزترین مثالی که می‌توانم به آن اشاره کنم، نوشتن و چاپ «وغ‌وغ ساهاب» بود.</p></blockquote><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;به چه منوال؟</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>مینوی که عربی‌دان خوبی بود، اگر گروه نیاز به منابعی بدان زبان پیدا می‌کرد، وی آن‌ها را بررسی می‌کرد و نتایجش را به گروه ارائه می‌داد و همین‌طور فرزاد در زبان انگلیسی، علوی در زبان آلمانی و هدایت در زبان فرانسه.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;گویا این گروه در برابر گروهی سنت‌گرا به نام سَبعه قد علم کرد.</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>این قضیه را شایع کردند؛ نخست این‌که نام گروه‌شان را برای طنز «رَبعه» گذاشتند؛ چراکه چهار نفر بودند و این نام روی آنان ماند. در برابر ربعه، گروهی متشکل از هفت تن از علمای فاخر قدیمی که سواد و معلومات و ادبیات را فقط به طور انحصاری در ید خودشان می‌دانستند و سبعه نامیده می‌شدند، قرار داشت.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;اعضای سبعه، شادروانان غلام‌رضا رشیدیاسمی، بدیع‌الزمان فروزانفر، سعید نفیسی، ملک‌الشعرای بهار، عباس اقبال‌آشتیانی، نصرالله فلسفی و جلال‌الدین همایی بودند.</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>بله؛ سبعه‌ای‌ها دل خوشی از ربعه‌ای‌ها نداشتند و می‌گفتند که ربعه‌ای‌ها مشتی جوان از فرنگ برگشته‌اند که نه دستور زبان فارسی را خوب می‌دانند و نه با سجع و قافیه و عروض و … آشنایی دارند. هنگامی که این چهار تن مورد حمله قرار گرفتند، با چاپ وغ‌وغ ساهاب واکنش نشان دادند و با انتشار آن کتاب، شعر و قافیه و … را به هم ریختند و سبک نوینی را به وجود آوردند که علمای فاخر از این موضوع ناراحت شدند و حتی کار به جایی رسید که وزیر فرهنگ وقت –علی‌اصغر حکمت- به بهانه‌ی توهین، از صادق هدایت در سال ۱۳۱۳ رسماً شکایت کرد. پس از آن، هدایت را تأمینات شهربانی خواست. قضیه نیز شوخی‌بردار نبود؛ چراکه پای شکایت وزیری در میان بود و طبعاً‌ اگر پشتیبانی خانواده‌ی پرنفوذ هدایت نبود، مشکلات زیادی برای صادق فراهم می‌شد، اما تنها مشکلی که فراهم شد این بود که از وی تعهد کتبی گرفتند که دیگر ننویسد و چاپ نکند! بنابراین صادق هدایت، نخستین ممنوع‌القلم روزگار ماست.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><img class="alignnone size-medium wp-image-13032" title="صادق هدایت در کافه‌ای در اطراف تهران، سال 1328" src="http://iranshahr.org/wp-content/uploads/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-2-226x300.jpg" alt="صادق هدایت در کافه‌ای در اطراف تهران، سال 1328" width="226" height="300"></p><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;پس به همین دلیل، هدایت در بوف کور اشاره می‌کند که طبع و فروش آن در ایران ممنوع است؟</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>بله. یکی از دلایل همین بود.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">در این میان دکتر شین پرتو (علی شیرازپور پرتو) که در سفارت ایران در هند کار ‌می‌کرد، هنگامی که شرایط هدایت را دید از او خواست که به هند بروند تا وی را از این محیط خفقان‌آور نجات دهد.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;پس این‌گونه عمر ربعه‌ای‌های کافه‌نشین نیز تمام شد؟</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>بله، اما سفر هدایت به هند، بسیار سفر پرباری بود؛ چراکه در آن‌جا زبان پهلوی یاد گرفت و برخی از کتاب‌های مهم پهلوی، مانند «کارنامه اردشیر پاپکان» و «زند و هومن‌یسن» را به پارسی برگرداند. به باور من آن بخش‌هایی از بوف کور که رنگ هندی دارد، در این سفر به آن زده شد. البته هدایت، بوف کور را قبلاً نوشته و آماده کرده بود و به هند برد و آن‌جا این کتاب را با دست نوشت و در ۵۰ نسخه تکثیر کرد.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">هدایت در سال ۱۳۱۶ به ایران بازگشت و هرچند که ممنوع‌القلم بود، اما در این مدت نوشت و ترجمه کرد و ما شاهدیم که در این سال‌ها، بیش‌تر ترجمه‌هایش چاپ می‌شود؛ چون تعهد گرفته بودند که نباید بنویسد و بنابراین هنگامی که از سارتر یا چخوف یا کافکا ترجمه می‌کرد، طبعاً شامل این ممنوعیت نمی‌شد.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">سه سال و نیم بیش‌تر طول نکشید که با حمله‌ی متفقین به ایران و رفتن رضاشاه، سامان کشور از هم پاشید و در نتیجه، قلم هدایت دوباره آزاد شد و می‌بینیم که علاوه بر ترجمه‌هایی که در آن ایام کرده بود، بخشی از کارهای خودش را نیز منتشر کرد.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">منتها در این میانه از لحاظ پاتوق، اتفاقی که افتاد، این بود که هدایت در این سال‌ها از معروفیت زیادی برخوردار شد و هنگامی که به کافه‌ای می‌رفت، عده‌ای که به دنبال نام و … بودند، به این کافه‌ها می‌رفتند و خودشان را به گونه‌ای به هدایت می‌چسباندند. هدایت از این موضوع بسیار ناراحت بود و با توجه به آن درگیری که پیش‌تر با تأمینات داشت، گمان می‌کرد که آنان ممکن است مأموران تأمینات باشند که می‌خواهند برایش پرونده‌سازی کنند. یکی از عللی که مدام محل پاتوق تغییر پیدا می کرد، همین افرادی بودند که می‌خواستند خودشان را داخل پاتوق هدایت کنند.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">هنگامی که هدایت به ایران برگشت، آن پاتوق قبلی دیگر به هم خورده بود؛ چراکه علوی، زندان رفته بود. فرزاد و مینوی نیز به انگلستان رفته بودند و هدایت تنها شده بود. این‌جا مشکلاتی پیش آمد. عده‌ای به گرد هدایت آمدند و خواستند آن پاتوق قبلی را&nbsp; سر و سامان دهند، اما آنان دارای آن شرایط لازم برای هم‌نشینی با هدایت نبودند. پاتوقی که بعدها تشکیل شد، دارای آن سطح از لحاظ هدایت نبود و وی بیش‌تر برای آن‌که تنها نباشد، آنان را تحمل می‌کرد و آن طور که باید و شاید آنان را جدی نمی‌گرفت. چاره‌ای هم نداشت؛ چراکه تا به یک کافه‌ای می‌رفت و سر میزی می‌نشست، سر و کله‌ای آنان پیدا می‌شد.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">پس از رفتن هدایت به پاریس آن‌جا نیز دیگر در پی کافه‌نشینی نبود؛ چراکه دیگر پاریس نیز آن پاریس گذشته نبود. او با شهری رو‌برو شد که جنگ جهانی دوم، صدمات فراوانی به‌ویژه از لحاظ مردمی دیده بود.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><blockquote style="font-weight: bold;"><p>پس از رفع غائله‌ی آذربایجان و ورود ارتش ایران به بخش‌های اشغال‌شده به دست شوروی، گروه‌هایی برای بررسی وضعیت آذربایجان تشکیل شد. متأسفانه این گروه‌ها گزارش‌های وحشتناکی از دوره‌ی تسلط فرقه بر آذربایجان دادند. حتی یکی از خویشاوندان هدایت در هیأتی از قضات دادگستری، هنگامی که برای بررسی مسئله‌ی دادگستری در دوران فرقه به آنجا رفت، چیزی جز دزدی، چپاول، تجاوز و اعدام‌های گسترده از حاکمیت یک‌ساله‌ی فرقه ندید. هدایت هنگامی که دید برخلاف شعار کمونیست‌ها، حاکمیت آنان در آذربایجان و کردستان جز نکبت و بدبختی برای ایران ثمر دیگری نداشته است، رو در روی آنان ایستاد و آنان نیز بیکار ننشستند و هدایت را آماج داوری‌های نادرست خویش قرار دادند.</p></blockquote><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;بنابراین دیگر کار جدی‌ای در کافه انجام نشد؟</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>در کافه دیگر نه؛ چراکه آن جماعت پیشین دیگر به گرد هدایت نبودند و این کافه‌نشینی، کاریکاتوری از کافه‌نشینی نخستینش بود.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;در تأئید سخن شما باید بگویم که دکتر پرویز ناتل‌خانلری در گفت‌وگویش با دکتر صدرالدین الهی روی این موضوع دقیقاً انگشت می‌گذارد و حتی باور دارد که که در سال‌های پایانی عمر هدایت، کافه‌نشینی معمولی وی مبدل به مجلس‌های طولانی میگساری شده بود و آن آدم محتاط دقیق پرحوصله تبدیل به یک موجود بی‌احتیاط سهل‌انگار بی‌حوصله شده بود و چرایی آن را نیز همین اطرافیان از یک سو و هیاهوی روشنفکران چپ‌گرا می‌داند که با ترویج ادبیات استالینی سبب منزوی‌شدن و گوشه‌ی عزلت گزیدن متفکری اصیل چون او را فراهم کردند.</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>آری، هدایت که آدم دقیقی بود در این سال‌ها می‌بیند که با کسانی طرف است که به قول خودش همان پاچه ورمالیده‌ها و خنزرپنزری‌ها هستند که حال، شکلی به خود داده‌اند و مدعی ادبیات شده‌اند.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;شکل‌گیری حزب توده و عضویت دوستان نزدیک هدایت چون عبدالحسین نوشین یا بزرگ علوی و … در بستر این کافه‌نشینی‌ها چگونه بود؟</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>یکی از پاتوق‌های هدایت به نام رز نوآر، پاتوق چپ‌ها بود. با رفتن رضاشاه، حزب توده تشکیل شد و در تهران و شهرستان‌ها، یارگیری گسترده‌ای به‌ویژه از تحصیل‌کردگان و نویسندگان و روشنفکران کرد.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">برخی از دوستان نزدیک هدایت نیز از اعضا و حتی از رؤسای این حزب بودند، مانند آنانی که نام بردید. هدایت با شعارهای آنان که در حمایت از مردمان زحمت‌کش داده می‌شد، موافق بود. او حتا هنگامی که توده‌ای‌ها زیر نظر بودند، به کمیته‌ی مرکزی حزب توده اجازه داد که نشست‌شان را در اتاق وی برگزار کنند، البته بی‌آن‌که خود در این نشست سخنی بگوید. هدایت در ته دلش نمی‌دانست که آیا این هیاهویی که راه افتاده، برای رهایی ایران است یا این‌که آنان می‌خواهند ایران جزئی از شوروی شود. او به این موضوع مشکوک بود و با همه‌ی تلاشی که توده‌ای‌ها کردند، هیچ‌گاه عضو حزب توده نشد.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><img class="alignnone size-full wp-image-13033" title="صادق هدایت در سال‌های واپسین" src="http://iranshahr.org/wp-content/uploads/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-1.jpg" alt="صادق هدایت در سال‌های واپسین" width="280" height="213"></p><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;به این علت که با روحیه‌ی میهن‌پرستانه‌ی هدایت در منافات بود؟</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>بله، او هنگامی که می‌دید ارتش سرخ، تک‌تک جمهوری‌های قفقاز و آسیای میانه را می‌بلعد و استعمار می‌کند، با خود می‌اندیشید که طبعاً ممکن است این بلا بر سر ایرانی که دارای منابع گسترده‌ی نفتی است و به دریاهای آزاد نیز راه دارد، بیاید. در این میان با رخ‌دادن مسئله‌ی آذربایجان و کردستان و تشکیل فرقه‌ا‌ی دست‌نشانده‌‌ به نام دمکرات در آذربایجان&nbsp;و به همین منوال در کردستان از سوی شوروی‌ها، مسئله‌ رنگ و بوی جدی به خود گرفت. پس از رفع غائله‌ی آذربایجان و ورود ارتش ایران به بخش‌های اشغال‌شده به دست شوروی، گروه‌هایی برای بررسی وضعیت آذربایجان تشکیل شد. متأسفانه این گروه‌ها گزارش‌های وحشتناکی از دوره‌ی تسلط فرقه بر آذربایجان دادند. حتی یکی از خویشاوندان هدایت در هیئتی از قضات دادگستری، هنگامی که برای بررسی مسئله‌ی دادگستری در دوران فرقه به آن‌جا رفت، چیزی جز دزدی، چپاول، تجاوز و اعدام‌های گسترده از حاکمیت یک‌ساله‌ی فرقه ندید.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl">هدایت هنگامی که دید برخلاف شعار کمونیست‌ها، حاکمیت آنان در آذربایجان و کردستان جز نکبت و بدبختی برای ایران ثمر دیگری نداشته است، رو در روی آنان ایستاد و آنان نیز بیکار ننشستند و هدایت را آماج داوری‌های نادرست خویش قرار دادند. مثلاً احسان طبری که تئوریسین حزب توده بود و تا پیش از این موضوع، هنگامی که سخن از هدایت می‌شد از وی تعریف و تمجید بسیار می‌کرد، از آن پس جز بدگویی به هدایت کار دیگری نکرد.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><h3 style="font-weight: bold;"><strong>لقمان-&nbsp;پس این فضای دل‌مرده و شدیداً ایدئولوژیک با رجاله‌هایش بود که هدایت را به آن فرجام دردناک رساند؟</strong></h3><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><strong>هدایت- </strong>بله، متأسفانه.</p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"> </p><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><em>این گفت‌وگو در شماره‌ی ۱۰ ماهنامه‌‌ی تحلیلی، آموزشی و اطلاع‌رسانی «مدیریت ارتباطات»،&nbsp;اسفندماه ۱۳۸۹&nbsp;منتشر شد.</em></p><span style="font-weight: bold;"> </span><p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="rtl">——————————————————</p><span style="font-weight: bold;"> </span><h2 style="font-size: 1.5em; text-align: center; font-weight: bold;"><span style="color: #ff0000;">برگرفته از سایت ایرانشهر<br></span></h2><br> text/html 2011-12-30T20:15:21+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری انتظار - الف سایه http://cafenadery.mihanblog.com/post/61 &nbsp; <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R7Jb6YEso84" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div>هوای آمدنت دیشبم به سر میزد / نیامدی که ببینی دلم چه پر میزد</b><div><b><br></b></div><div><b>به خواب رفتمو نیلوفری بر آب شکفت / خیال تو نقشی به چشم تر میزد</b></div><div><b><br></b></div><div><b>شراب لعل تو میدیدم و دلم میخواست / هزار وسوسه ام چنگ در جگر میزد</b></div><div><b><br></b></div><div><b>زهی امید که کامی از آن دهان میجست / زهی خیال که دستی بر آن کمر میزد</b></div><div><b><br></b></div><div><b>دریچه ای به تماشای باغ باز میشد / دلم چو مرغ گرفتار بال و پر میزد</b></div><div><b><br></b></div><div><b>تمام شب به خیال تو رفت و میدیدم / که پشت پرده اشکم سپیده سر میزد</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><i>کلام امیرهوشنگ ابتهاج (ا سابه) با صدای دلنشین استاد</i></b></div> &nbsp; text/html 2011-12-26T13:32:30+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری بوسه های تو http://cafenadery.mihanblog.com/post/60 <div style="text-align: center; "><img src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/397908_345256078834750_100000510832119_1413470_480138086_n.jpg" alt="" align="texttop" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div id="id_4ef876a7cdd088506930788" class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بوسه های تو</span><span dir="rtl"><br>گنجشککان پرگوی باغند<br>و پستان هایت کندوی کوهستان هاست<br>و تنت<br>رازی ست جاودانه<br>که در خلوتی عظیم<br><span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">با منش در میان می گذارند.<br>تن تو آهنگی ست<br>و تن من کلمه ئی ست که در آن می نشیند<br>تا نغمه ئی در وجود آید :<br>سرودی که تداوم را می تپد.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br><br>در نگاهت همه ی مهربانی هاست :<br>قاصدی که زندگی را خبر می دهد.<br><br>و در سکوتت همه ی صداها :<br>فریادی که بودن را تجربه می کند.<br><br><font size="1">احمد شاملو</font><br></span></span></font></div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left; "><div class="photoUnit clearfix" style="overflow: hidden; margin: 0px -15px; "><div style="text-align: center;"><font size="4"><a class="uiScaledThumb photo photoWidth1" rel="theater" href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=345256078834750&amp;set=a.194484690578557.60228.100000510832119&amp;type=1" style="cursor: pointer; color: rgb(59, 89, 152); text-decoration: none; overflow: hidden; float: left; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;"></span></span></a></font></div><div class="photoUnit clearfix" style="overflow: hidden; margin: 0px -15px; "><a class="uiScaledThumb photo photoWidth1" rel="theater" href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=345256078834750&amp;set=a.194484690578557.60228.100000510832119&amp;type=1" style="cursor: pointer; color: rgb(59, 89, 152); text-decoration: none; overflow: hidden; float: left; "><br class="Apple-interchange-newline"></a></div></div></span></span> </div> text/html 2011-12-22T16:18:26+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری چه بیتابانه می خواهمت - احمد شاملو http://cafenadery.mihanblog.com/post/59 <br><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HK4qHG21dYE" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="420"></iframe> text/html 2011-12-19T18:05:23+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری ایران ناصری http://cafenadery.mihanblog.com/post/58 <img src="http://uploadpic.org/storage/2011/4EGUmkVKScFsdx0VufQDO4Wbq.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://uploadpic.org/storage/2011/9UQY4o9TXCCTJKgFhw6oLaovk.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>تصویر اول یکی از قدیمی ترین تصاویر مربوط به تهران در سال 1250 خورشیدی هست و دومی عکس ناصرالدین شاه بعد از شکار.<br>ایران ما در تاریخ فراز نشیب فراوان داشته ولی من به همه اش مفتخرم از جمله همین عکسها.با هم ایرانی مقتدر در خور نامش می سازیم<br> text/html 2011-12-19T18:00:02+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری تابوی ایرانی http://cafenadery.mihanblog.com/post/57 صدای داریوش<br>کلام فریدون مشیری<br><br><br><iframe src="http://www.youtube.com/embed/PvteIXiOfVo" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="420"></iframe> text/html 2011-11-30T15:51:49+01:00 cafenadery.mihanblog.com کافه نادری ایران ما! http://cafenadery.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392769_204658279613891_100002091619983_460496_1068931980_n.jpg" alt=""></div>