کافه نادری tag:http://cafenadery.mihanblog.com 2020-09-30T04:53:18+01:00 mihanblog.com پدر فاضل و پسر حاکم! 2012-05-23T20:05:37+01:00 2012-05-23T20:05:37+01:00 tag:http://cafenadery.mihanblog.com/post/70 کافه نادری پدری با پسری گفت به قهرکه تو آدم نشوی جان پدرحیف از آن عمر که ای بی سروپادر پی تربیتت کردم سر*دل فرزند از این حرف شکستبی خبر از پدرش کرد سفررنج بسیار کشید و پس از آنزندگی گشت به کامش چو شکر*عاقبت شوکت والایی یافتحاکم شهر شد و صاحب زرچند روزی بگذشت و پس از آنامر فرمود به احضار پدر*پدرش آمد از راه درازنزد حاکم شد و بشناخت پسرپسر از غایت خودخواهی و کبرنظر افگند به سراپای پدر*گفت گفتی که تو آدم نشویتو کنون حشمت و جاهم بنگرپیر خندید و سرش داد تکانگفت این نکته برون شد از در*من نگفتم که تو حاکم نشویگفت


پدری با پسری گفت به قهر

که تو آدم نشوی جان پدر

حیف از آن عمر که ای بی سروپا

در پی تربیتت کردم سر

*
دل فرزند از این حرف شکست

بی خبر از پدرش کرد سفر

رنج بسیار کشید و پس از آن

زندگی گشت به کامش چو شکر

*
عاقبت شوکت والایی یافت

حاکم شهر شد و صاحب زر

چند روزی بگذشت و پس از آن

امر فرمود به احضار پدر

*
پدرش آمد از راه دراز

نزد حاکم شد و بشناخت پسر

پسر از غایت خودخواهی و کبر

نظر افگند به سراپای پدر

*
گفت گفتی که تو آدم نشوی

تو کنون حشمت و جاهم بنگر

پیر خندید و سرش داد تکان

گفت این نکته برون شد از در

*

من نگفتم که تو حاکم نشوی

گفتم آدم نشوی جان پدر
]]>
و چنین فرمود حکیم طوس... 2012-05-14T18:34:44+01:00 2012-05-14T18:34:44+01:00 tag:http://cafenadery.mihanblog.com/post/69 کافه نادری نامه‌ی شاه به مردم شکست در ایرانیان می‌افتد. پس شاه ایران نامه به سوی مرزبانان و ماهوی سوری روان می‌کند. در حقیقت، این نامه‌ی شاه است به مردم. نامه‌ی تاریخ است به مردم. شاه مردم را از دیو دین می‌ترساند، اما مردمان هروله‌کشان در پی دروغ روان‌اند. همانا که آمد شما را خبر / که ما را چه آمد ز اختر به سر ازین مارخوار اهرمن چهره‌گان / ز دانایی و شرم بی‌بهره‌گان نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد / همی‌داد خواهند گیتی به باد بسی گنج و گوهر پراگنده شد / بسی سر به خاک اندر آگنده شد چنین گشت پرگا


نامه‌ی شاه به مردم
شکست در ایرانیان می‌افتد. پس شاه ایران نامه به سوی مرزبانان و ماهوی سوری روان می‌کند. در حقیقت، این نامه‌ی شاه است به مردم. نامه‌ی تاریخ است به مردم. شاه مردم را از دیو دین می‌ترساند، اما مردمان هروله‌کشان در پی دروغ روان‌اند.

همانا که آمد شما را خبر / که ما را چه آمد ز اختر به سر

ازین مارخوار اهرمن چهره‌گان / ز دانایی و شرم بی‌بهره‌گان

نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد / همی‌داد خواهند گیتی به باد

بسی گنج و گوهر پراگنده شد / بسی سر به خاک اندر آگنده شد

چنین گشت پرگار چرخ بلند / که آید بدین پادشاهی گزند

ازین زاغ ساران بی‌آب و رنگ / نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ

که نوشین روان دیده بود این به خواب / کزین تخت به پراگند رنگ و آب

چنان دید کز تازیان صد هزار / هیونان مست و گسسته مهار

گذر یافتندی با روند رود / نماندی برین بوم بر تار و پود

به ایران و بابل نه کشت و درود / به چرخ زحل برشدی تیره دود

هم آتش به مردی به آتش‌کده / شدی تیره نوروز و جشن سده

از ایوان شاه جهان کنگره / فتادی به میدان او یک‌سره

کنون خواب را پاسخ آمد پدید / ز ما بخت گردن بخواهد کشید

شود خوار هر کس که هست ارج‌مند / فرومایه را بخت گردد بلند

پراگنده گردد بدی در جهان / گزند آشکارا و خوبی نهان

بهر کشوری در ستم‌گاره‌یی / پدید آید و زشت پتیاره‌یی
نشان شب تیره آمد پدید / رگ روشنایی بخواهد برید
بخشهایی از شاهنامه
نامه رستم فرخزاد به برادر:
"
که این خانه از پادشاهی تهی‌ست / نه هنگام پیروزی و فرهی‌ست
دریغ این سر و تاج و این داد و تخت / دریغ این بزرگی و این فر و بخت

شهنشاه را نیز فرمان بریم / گر از ما بخواهد گروگان بریم
همیشه به یزدان پرستان گرای / بپرداز دل زین سپنجی سرای

که آمد به تنگ اندرون روزگار / نبیند مرا زین سپس شهریار
دریغ این سر و تاج و این مهر و داد / که خواهد شد این تخت شاهی به باد
چو با تخت منبر برابر کنند / همه نام بوبکر و عمر کنند
"
]]>
ای کاش میتوانستم - احمد شاملو 2012-01-18T10:15:32+01:00 2012-01-18T10:15:32+01:00 tag:http://cafenadery.mihanblog.com/post/68 کافه نادری ]]> آنجلیناجولی و اصغر فرهادی: دو رقیب گلدن گلاب 2012-01-15T12:10:30+01:00 2012-01-15T12:10:30+01:00 tag:http://cafenadery.mihanblog.com/post/67 کافه نادری پدرو آلمادوار، آنجلینا جولی، اصغر فرهادی ، لوک و ژان پیر داردن همه کاندیداهای بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب 2012

پدرو آلمادوار، آنجلینا جولی، اصغر فرهادی ، لوک و ژان پیر داردن
همه کاندیداهای بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب 2012

]]>
نام خلیج همیشه پارس ایران در نشنال ژئوگرافیک 2012-01-12T11:30:44+01:00 2012-0